Algemene voorwaarden

ONDERHAVIGE ALGEMENE VOORWAARDEN ZIJN TEN ALLE TIJDE VAN TOEPASSING.
IEDERE KOPER OF GEBRUIKER WORDT DOOR DE AANKOOP VAN EEN PRODUCT OP DE WEBSITE OF HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE GEACHT KENNIS TE HEBBEN VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN EN DEZE TE AANVAARDEN.

Artikel 1. Definities
1. Algemene voorwaarden: Onderhavige algemene voorwaarden.
2. Verkoper: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “TN-INVEST”, met maatschappelijke zetel te Nijverheidsstraat 13
2260 Westerlo België8, Esdoornstraat 52 en ondernemingsnummer 0690.932.582 - RPR Brugge.
3. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst (op afstand) aangaat met de verkoper. De consument kan naar gelang het geval en de van toepassing zijnde voorwaarden (i) een gebruiker van het web-platform zijn of (ii) de koper van een product.
4. Handelaar: Een natuurlijk persoon of rechtspersoon die handelt binnen zijn beroeps- bedrijfs- of ambachtsactiviteit.
5. Overeenkomst op afstand: Een overeenkomst waarbij in het kader van een door de verkoper georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
6. Techniek voor communicatie op afstand: Middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument of handelaar en de verkoper gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
7. Herroepingsrecht: De mogelijkheid voor de consument om binnen een bepaalde tijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
8. Duurzame gegevensdrager: Elk middel dat de consument of handelaar in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
9. Het product, het goed: Het voorwerp dat door de verkoper aan de consument of handelaar wordt verkocht.
10. Website: De internetsites www.tn-invest.be, www.seniorenalarmen.be, www.seniorenalarmen.nl en www.lokaliseer.be, www.123track.nl, www.123track.be, www.yoome.nl, www.yoome.be, welke beheerd worden door de verkoper.

Artikel 2. Toepasbaarheid
2.1. Alle handelsbetrekkingen tussen de consument of handelaar enerzijds en de verkoper anderzijds vinden plaats onder de onderhavige algemene voorwaarden, tenzij een andersluidende geschreven rechtsgeldige overeenkomst bestaat. Onderhavige algemene voorwaarden primeren ten allen tijde en sluiten de eventuele algemene voorwaarden van de tegenpartij uit, zelfs indien deze voorzien dat ze voorrang hebben op deze algemene voorwaarden.
Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument of handelaar beschikbaar gesteld en dit op de website. Indien gewenst, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de consument of handelaar kunnen verzoeken dat de algemene voorwaarden hem/haar zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden ook langs elektronische weg aan de consument of handelaar ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument of handelaar op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument of handelaar langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
2.2. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze algemene voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van de verkoper worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door de verkoper ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
2.3. De eventuele nietigheid van één of meerdere clausules van deze algemene voorwaarden doet geen afbreuk aan de geldigheid van enige andere clausule.

Artikel 3. Aanbiedingen/overeenkomsten - opzeg
3.1. Alle aanbiedingen van de verkoper zijn vrijblijvend en de verkoper behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
3.2. De overeenkomst komt slechts tot stand na schriftelijke bevestiging door de verkoper en dit binnen de tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling. Indien de consument of handelaar het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de verkoper onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de verkoper passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument of handelaar elektronisch kan betalen, zal de verkoper daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
3.3. Overeenkomsten voor de levering van diensten kunnen ten allen tijde door de consument of handelaar worden opgezegd mits een opzegtermijn van drie (3) maanden. Ingeval van vroegtijdige opzegging door de consument of handelaar zal dit geen aanleiding geven tot enige terugbetaling door de verkoper.

Artikel 4. Herroepingsrecht bij overeenkomst op afstand
4.1. Bij verkoop op afstand heeft de consument het recht zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen binnen een termijn van veertien (14) kalenderdagen. Deze termijn gaat in op de kalenderdag na ontvangst van het product door of namens de consument. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, dient de consument de verkoper per e-mail (info@tn-invest.be) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan de verkoper retourneren, conform de door de verkoper verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
4.2. De door de consument betaalde bedragen zullen de consument zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig (30) kalenderdagen, te rekenen vanaf de ontvangst van het herroepingsformulier door de verkoper, worden terugbetaald.

Artikel 5. Prijzen en betalingen
5.1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro, inclusief BTW en exclusief handelings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
5.2. Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen dertig (30) dagen na factuurdatum, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
5.3. Facturen dienen schriftelijk te worden geprotesteerd binnen de acht (8) dagen na ontvangst. Het protest dient omstandig de reden op te geven waarom de factuur wordt geprotesteerd.
5.4. Betaling kan geschieden via de verschillende gebruikelijke betaalmogelijkheden of contant bij afhaling.
5.5. In geval van achterstal in betaling, is de verkoper gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
5.6. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, is de consument of handelaar gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door de verkoper.

Artikel 6. Levering
6.1. De door de verkoper opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de overeenkomst in stand kan worden gehouden en onder voorbehoud van het herroepingsrecht voorzien in artikel 4. In voorkomend geval is de consument of handelaar gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.
6.2. De levering van de producten geschiedt op de plaats aangeduid door de consument.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien al hetgeen de consument of de handelaar op grond van enige overeenkomst aan de verkoper verschuldigd is, werd voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds over op het moment van de aflevering aan de consument of handelaar.

Artikel 8. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
8.1. De consument of handelaar is gehouden alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door de verkoper geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. 
8.2. De verkoper garandeert niet dat de aan de consument of handelaar geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 9. Reclames en aansprakelijkheid
9.1. De consument of handelaar heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de consument of handelaar de verkoper daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk/email en gemotiveerd kennis te geven.
9.2. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft de verkoper de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
9.3. Indien de consument of handelaar een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft de consument of handelaar het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan de verkoper te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor rekening van de consument of handelaar komen
9.4. De verkoper kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van het niet of onvolledig functioneren van de door hem aangeboden producten en/of diensten.

Artikel 10. Garantie
10.1. Indien de verkoper producten aan de consument of handelaar levert, is de verkoper nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de consument of handelaar gehouden dan waarop de verkoper ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken. De garantietermijn zal altijd duidelijk op de factuur worden aangegeven.
10.2. De normale garantie op goederen geleverd door de verkoper bedraagt twee (2) jaar voor consumenten, één (1) jaar voor handelaars, conform de Europese regelgeving, tenzij anders schriftelijk opgegeven en onder voorbehoud van eventuele wettelijke wijziging.
De periode van twee (2) jaar neemt een aanvang vanaf de ontvangst van het product of, in geval van verkoop op afstand, vanaf het verstrijken van de periode van veertien (14) kalenderdagen om eventueel af te zien van de verkoop. De periode van één (1) jaar neemt een aanvang vanaf de ontvangst van het product.
10.3. De garantie is van toepassing op alle geleverde goederen met uitzonderingen van de batterijen.
10.4. Klachten wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform onderhavige algemene voorwaarden, doch uiterlijk binnen 7 (zeven) dagen na ontvangst van de goederen door de of consument of handelaar schriftelijk worden ingediend. Klachten welke door de verkoper na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet door de verkoper in behandeling te worden genomen.

Artikel 11. SIM-kaarten
11.1. Indien de verkoper de SIM-kaarten levert voor bepaalde toepassingen worden deze gefactureerd op jaarbasis, steeds voor het komende jaar. Restitutie is niet mogelijk in geval van stopzetting van de dienst.
11.2. De SIM-kaarten zijn uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik en mogen in geen geval worden gebruikt in het kader van de wederverkoop van communicatie of rerouting. De simkaarten mogen louter gebruikt worden in de door de verkoper geleverde toestellen.
11.3. Alle misbruik van SIM-kaarten zal door de verkoper doorgefactureerd worden aan de consument of handelaar.
11.4. Bewijs van misbruik van de SIM-kaarten zal aangetoond worden aan de hand van verbruiksoverzicht van de provider van de SIM-kaarten.
11.5. Bij misbruik zal er steeds een administratieve kost van honderd vijftig euro (€ 150,00), exclusief de belasting over de toegevoegde waarde, extra in rekening gebracht worden.

Artikel 12. Bestellingen/communicatie
Voor misverstanden, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de consument of handelaar enerzijds en de verkoper anderzijds dan wel tussen de verkoper en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de consument of handelaar enerzijds en de verkoper anderzijds, is de verkoper niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van de verkoper.

Artikel 13. Verwerking persoonsgegevens
De door de verkoper verzamelde persoonsgegevens zullen door de verkoper slechts worden gebruikt voor de doeleinden die de verkoper in redelijkheid noodzakelijk of nuttig acht voor het leveren van haar diensten alsook voor haar verantwoorde bedrijfsvoering in de ruimste zin van het woord. Daaronder zal onder meer zijn begrepen: het uitvoeren van de overeenkomst, het uitvoeren van analyses van het gebruik van haar netwerk, het uitvoeren van wettelijke verplichtingen, het voorkomen van fraude en het bevorderen van de continuïteit van de verkoper door te streven naar uitbreiding van omzet, cliëntenbestand en andere activiteiten waaronder marketingactiviteiten. De persoonsgegevens worden door de verkoper in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan een verantwoorde bedrijfsvoering vereist of dan wettelijk verplicht is. De consument of handelaar heeft recht op inzage en correctie met betrekking tot de over hem/ haar opgenomen persoonsgegevens.
De verkoper zal er zorg voor dragen dat de verwerking van persoonsgegevens in het kader van een verantwoorde bedrijfsvoering met voldoende waarborgen ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen zal worden omkleed.
De verkoper verstrekt in de navolgende gevallen persoonsgegevens aan derden:
a) in het kader van specifieke nota’s, tenzij met de consument of handelaar een door de verkoper aangeboden wijze van afscherming is overeengekomen;
b) indien wettelijke voorschriften de verkoper verplichten om gegevens van de consument of handelaar te verstrekken;
c) in geval van dringende en gewichtige redenen kunnen door de verkoper desgevraagd gegevens worden verstrekt voor zover de persoonlijke levenssfeer van de consument of handelaar daarmee niet onevenredig wordt geschaad;
d) de persoonsgegevens kunnen aan derden worden verstrekt voor direct-marketing-doeleinden, tenzij de consument of handelaar uitdrukkelijk heeft medegedeeld dat zijn/haar gegevens daarvoor niet ter beschikking mogen worden gesteld. De consument of handelaar kan te allen tijde kosteloos verzet aantekenen tegen het gebruik van persoonsgegevens voor direct-marketing-doeleinden;
e) in gevallen waarin deze verstrekking in het kader van de verantwoorde bedrijfsvoering van de verkoper noodzakelijk is.
De verdere modaliteiten van de verwerking van persoonsgegevens worden uitgebreid bepaald in de Privacy Verklaring van de verkoper. www.tn-invest.be/privacy

Artikel 14. Overmacht
14.1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft de verkoper ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door aan de consument of handelaar dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat de verkoper gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
14.2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan de verkoper kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 15. Diversen
15.1. Indien door de consument of handelaar aan de verkoper schriftelijk opgave wordt gedaan van een adres, is de verkoper gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij de consument of handelaar aan de verkoper schriftelijk opgave heeft gedaan van een ander adres waaraan bestellingen dienen te worden gezonden.
15.2. Wanneer door de verkoper gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn toegestaan, doet dit geen afbreuk aan haar recht alsnog directe en strikte naleving van onderhavige algemene voorwaarden te eisen. De consument of handelaar kan nooit enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat de verkoper de algemene voorwaarden soepel toegepast heeft.
15.3. Indien één of meer van de bepalingen van deze algemene voorwaarden of enige andere overeenkomst de verkoper in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door de verkoper vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
15.4. De verkoper is bevoegd om bij de uitvoering van de bestelling(en) gebruik te maken van derden.
15.5. De verkoper is een bedrijf met mogelijkheid tot afhaling en verkoop van producten dewelke uitsluitend dienen tot het beschermen, controleren en observeren van uw eigendommen, familieleden en personeel met hun medeweten. Het valt onder de eigen verantwoordelijkheid van de consument of handelaar de betrokken personen hierover in te lichten.
15.6. De verkoper kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor het onrechtmatig gebruik van haar producten.
15.7. Het bezit en/of gebruik van alle apparatuur kan onderworpen zijn aan wettelijke bepalingen. De consument of handelaar is er toe gehouden op eigen verantwoordelijkheid de wetgeving terzake na te gaan en de apparatuur niet zonder de uitdrukkelijke toestemming van alle betrokken partijen te gebruiken. Het gebruik en/of bezit van bepaalde apparatuur kan verboden zijn in het land van de consument of handelaar.
15.8. Bij het tot stand komen van een verkoop van de producten of levering van diensten, verklaart de consument of handelaar zijn uitdrukkelijk akkoord met onderhavige algemene voorwaarden en de bepalingen inzake wetgeving zoals hierbij beschreven.
15.9. De verkoper kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor bestellingen door minderjarigen, anderstaligen of enig misbruik van haar producten.

Artikel 16. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
16.1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.
16.2. Bij eventuele betwistingen zijn enkel de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waarin de maatschappelijke zetel van de verkoper gelegen is, bevoegd.