Algemene voorwaarden

Al de activiteiten van Tony Nollet, Seniorenalarmen.nl, Seniorenalarmen.be, Lokaliseer.be en Wineperfect.eu resorteren onder de algemene voorwaarden van TN-Invest met maatschappelijke zetel te : Esdoornstraat 52, 8300 Knokke Ondernemingsnummer : BE 0501.943.722

Artikel 1. Toepasbaarheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van TN-Invest zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van TN-Invest worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door TN-Invest ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van TN-Invest zijn vrijblijvend en TN-Invest behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door TN-Invest. TN-Invest is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt TN-Invest dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euros, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen dertig (30) dagen na factuurdatum, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

3.3 Betaling kan geschieden via de verschillende gebruikelijke betaalmogelijkheden of contant bij afhaling.

3.4 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is TN-Invest gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.5 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door TN-Invest.

Artikel 4. Levering

4.1 De door TN-Invest opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.

4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan TN-Invest verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door TN-Invest geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. 6.2 TN-Invest garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u TN-Invest daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk/email en gemotiveerd kennis te geven.

7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft TN-Invest de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u als particulier het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan TN-Invest te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen

7.4 TN-Invest kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van het niet of onvolledig functioneren van de door hem aangeboden producten en/of diensten.

Artikel 8. Garantie

8.1 Indien TN-Invest producten aan de afnemer levert, is TN-Invest nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de afnemer gehouden dan waarop bedrijfsnaam ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken. Garantietermijn zal altijd duidelijk op de factuur worden aangegeven.

8.2 De normale garantie op goederen geleverd door TN-Invest bedraagt 2 jaar voor particulieren, 1 jaar voor BTW plichtigen, conform de Europese regelgeving, tenzij anders schriftelijk opgegeven.

8.3 De garantie is van toepassing op alle geleverde goederen met uitzonderingen van de batterijen.

8.4 Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de contractvoorwaarden, doch uiterlijk binnen 7 (zeven) dagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend. Reclamaties welke door TN-Invest na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet door TN-Invest behandeling te worden genomen.

Artikel 9. Bestellingen/communicatie

9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en TN-Invest, dan wel tussenSeniorenAlarmen en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en TN-Invest, is TN-Invest niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van TN-Invest.

Artikel 10. Overmacht

10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft TN-Invest ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat TN-Invest gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan TN-Invest kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 11. Diversen

11.1 Indien u aan TN-Invest schriftelijk opgave doet van een adres, is TN-Invest gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan TN-Invest schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

11.2 Wanneer door TN-Invest gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat TN-Invest deze Voorwaarden soepel toepast.

11.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met TN-Invest in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door TN-Invest vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

11.4 TN-Invest is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

11.5 TN-Invest is een bedrijf met mogelijkheid tot afhaling en verkoop van producten dewelke uitsluitend dienen tot het beschermen, controleren en observeren van uw eigendommen, familieleden en personeel met hun medeweten. Het valt onder uw eigen verantwoordelijkheid betrokken personen hierover in te lichten.

11.6 TN-Invest kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor het onrechtmatig gebruik van haar producten.

11.7 Het bezit en/of gebruik van al onze apparatuur kan onderworpen zijn aan wettelijke bepalingen, verifieer zeker de wetgeving ter zake en gebruik de apparatuur niet zonder de uitdrukkelijke toestemming van alle betrokken partijen. Het gebruik en/of bezit van bepaalde apparatuur kan verboden zijn in uw land.

11.8 Bij het tot stand komen van een verkoop van onze producten, verklaart de koper zijn uitdrukkelijk akkoord met onze algemene voorwaarden en de bepalingen inzake wetgeving zoals hierbij beschreven.

11.9 TN-Invest kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor bestellingen door minderjarigen, anderstaligen of enig misbruik van zijn producten.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Brugge.

Artikel 13. Bewijs

13.1 Beide partijen aanvaarden de elektronische bewijsvoering (email - backup).

Artikel 14. SIM-kaarten

14.1 Indien TN-Invest de SIM-kaarten levert voor bepaalde toepassingen worden deze gefactureerd op jaarbasis, steeds voor het komende jaar. Restitutie is niet mogelijk in geval van stopzetting van de dienst.

14.2 De door TN-Invest geleverde SIM-kaarten mogen enkel gebruikt worden in de door TN-Invest geleverde toestellen.

14.3 Alle misbruik van SIM-kaarten zal door TN-Invest doorgefactureerd worden aan de klant.

14.4 Bewijs van misbruik van de SIM-kaarten zal aangetoond worden aan de hand van verbruiksoverzicht van de provider van de SIM-kaarten.

14.5 Bij misbruik zal er steeds een administratieve kost van 150EURO in rekening gebracht worden.